سطح قیمت  
عضویت ویژه (+) پلاس مبلغ 300,000 تومان. انتخاب
6 مرحله آزمون آزمایشی اجرا معماری مبلغ 150,000 تومان. انتخاب
3 مرحله آزمون جامع نظارت معماری مبلغ 250,000 تومان. انتخاب
3 مرحله آزمون جامع نظارت معماری مبلغ 250,000 تومان. انتخاب